top of page

My Site Group

Public·9 members
Austin Gomez
Austin Gomez

Eeuw Van Mijn Vader Epub 11De eeuw van mijn vader is een boek uit 1999 van de Nederlandse schrijver Geert Mak. Het boek volgt het leven van zijn vader dominee Catrinus Mak en andere familieleden, zoals zijn moeder Geertje Mak-van der Molen.
eeuw van mijn vader epub 118. Met een bijna woordelijke overname van de door de dogmatische constitutie Dei Filius van het Eerste Vaticaans Concilie gepresenteerde leer en met inachtneming van de door het Concilie van Trente voorgelegde principes heeft de Constitutie Dei Verbum van Vaticanum II de tocht van het geloofsinzicht, intelligentia fidei, door de eeuwen voortgezet, terwijl het nadacht over de Openbaring in het licht van de bijbelse leer en van de hele traditie van de kerkvaders. De concilievaders van Vaticanum I hadden de nadruk gelegd op het bovennatuurlijke karakter van Gods Openbaring. De rationalistische kritiek die destijds op grond van wijdverbreide valse stellingen tegen het geloof naar voren werd gebracht, betrof de ontkenning van alle kennis die niet voortkwam uit de natuurlijke vermogens van het verstand. Deze situatie had het Concilie verplicht tot de nadrukkelijke vaststelling, dat er buiten de kennis van het menselijke verstand dat krachtens zijn natuur de Schepper kan ontdekken, een kennis bestaat, die eigen is aan het geloof. Deze kennis is de uitdrukking van een waarheid die stoelt op het feit van de zich openbarende God zelf, een waarheid die zeker is, omdat God noch bedriegt, noch bedriegen wil. 6


77. Een andere belangrijke positie neemt de wijsbegeerte in, wanneer de theologie zelf haar hulp inroept. Theologie heeft immers altijd de bijdrage van de wijsbegeerte nodig gehad, ook nu. Als een werk van de kritische rede in het licht van het geloof veronderstelt en vereist de theologie bij al haar onderzoek een verstand dat gevormd en onderwezen is om met begrippen en argumenten te werken. Bovendien heeft de theologie de filosofie nodig als gesprekspartner, om de begrijpbaarheid en de universele waarheid van haar aanspraken te bevestigen. Het was niet toevallig dat de Kerkvaders en de middeleeuwse theologen niet-christelijke filosofieën overnamen. Dit historische feit bevestigt de waarde van de autonomie van de wijsbegeerte die bewaard blijft als de theologie haar hulp inroept; maar het laat ook zien welke diepe veranderingen de wijsbegeerte zelf moet ondergaan.


91. Bij de bespreking van deze denkrichtingen was het niet mijn bedoeling om een compleet beeld te geven van de huidige staat van de wijsbegeerte die hoe dan ook moeilijk terug te brengen zou zijn tot één uniforme visie. En zeker wil ik benadrukken dat ons erfgoed aan kennis inderdaad is verrijkt op verschillende terreinen. We hoeven alleen maar de logica te vermelden, de taalfilosofie, de epistemologie, de filosofie van de natuur, de antropologie, diepgravender analyses van de affectieve dimensies van kennis en de existentiële benadering van de analyse van de vrijheid. Sinds de vorige eeuw heeft echter de bevestiging van het principe van de immanentie, het hart van de rationalistische argumentatie, een reactie uitgelokt die, met betrekking tot postulaten die men voor niet discutabel hield, voor een radicaal verlies hebben gezorgd. Op deze wijze zijn irrationele stromingen ontstaan, terwijl de kritiek de onvruchtbaarheid aantoonde van het postulaat van de absolute zelfbevestiging van de rede.


Na de dood van haar vader in 1916 nam het jongste kind Mathilda Alexia Frederica Hubertina Haan (1886-1974) de apotheek van vader Frits over. Over Mathilda (Tila) Haan is veel gepubliceerd. Toen ze twaalf jaar was ging ze, in navolging van haar drie broers, naar de in 1864 opgerichte Roermondse Rijks-HBS. Evenals haar broer Ernest legde Mathilda in 1903 met goed gevolg haar eindexamen af. Ze volgde haar broers Clemens en Sef naar de Universiteit van Amsterdam waar beiden reeds farmacie studeerden. Op 3 juli 1907, op 21-jarige leeftijd, studeerde zij succesvol af als apotheker. Haar broer Ernest koos voor een militaire loopbaan, ging studeren aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda en werd uiteindelijk luitenant-kolonel der infanterie en territoriaal bevelhebber in Zuid-Limburg. Vanaf 1919 was Mathilda Haan politiek actief, werd ze één van de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden in Nederland en spande ze zich zeer in voor vrouwenemancipatie. In 1923 trad zij in het huwelijk met Henri Lodewijk en beëindigde ze haar politieke carrière. In 1945 droeg zij de apotheek over aan haar neef Frits. Uiteindelijk nam zij haar intrek in een bejaardenhuis in Horst, waar ze, 88 jaar oud, in 1974 overleed. Haar laatste rustplaats bevindt zich bij haar echtgenoot Henri Lodewijk op het kerkhof van de Dionysiuskerk te Asselt. 350c69d7ab


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page